Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

 

 1. Formål
  Aftalens formål er at sikre kunden adgang til konsulentydelser til den bedst mulige kvalitet og pris.
 2. Omfang
  Aftalen omfatter konsulentydelser på kundens IT installation.
 3. Registreringer
  IT-Suite registrerer løbende tidsforbrug og formål i forbindelse med levering af ydelser.
  Oversigt fremsendes sammen med faktura.
 4. Betaling
  Fakturaløbet er forfalden til betaling 8 dage efter fakturadato.
  Ved overskridelse af betalingsfristen er IT suite berettiget til at beregne rente på 2.0% pr. påbegyndt måned.
 5. Ansvarsbegrænsning
  I det omfang IT suite er ansvarlig overfor kunden, herunder som følge af eventuelle fejl eller mangler ved leverede konsulentydelser eller som følge af eventuelle skader forvoldt på kundens IT-installation, er IT suites erstatningsansvar i alle tilfælde begrænset til et beløb svarende til ¼ af fakturaværdien af de konsulentydelser, som IT suite har leveret til kunden indenfor de nærmest forudgående 12 måneder.
  IT suite hæfter dog i ingen tilfælde for kundens tab af data, systemnedbrud, følgevirkninger heraf eller andre indirekte tab for kunden, herunder driftstab for kunden, betaling for overarbejde eller krav fra tredjemand m.v.
 6. Overdragelse
  En aftale med IT suite må ikke af kunden overdrages til tredjemand uden IT suites skriftlige samtygge. IT suite har ret til at overdrage aftalen tredje part.
 7. Tvistigheder
  Tvistigheder mellem parterne, der ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved de almindelige domstole og ved anvendelse af dansk ret med Vejle Civilret som aftalt værneting.
Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

×